Τρέχουσες Προσφορές

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ).

Προσφορά αρ.43/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας παρά την οδό Φιλελλήνων»

Προσφορά αρ.32/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ετοιμασία μελέτης για τον σκοπό συμμόρφωσης του Δήμου Λεμεσού με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (GDPR).

Προσφορά αρ.42/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα