Ολοκληρωμένες Προσφορές

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού στο Δήμο Λεμεσού.

Προσφορά αρ.21/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης/υποστήριξης στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Προσφορά αρ.9/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου ‘Attractive and accessible public places to promote intermodal leisure trips’ – ‘Μελέτη και σχεδιασμός ελκυστικών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων για την προώθηση διαδρομών αναψυχής με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς

Προσφορά αρ.7/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δή...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Προσφορά αρ.10/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Προσφορά αρ.11/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα