Ολοκληρωμένες Προσφορές

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τη διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου ‘Pelican’.

Προσφορά αρ.1/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι της 27 Απριλίου 2018 και...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «μελέτη και σχεδιασμός ελκυστικών προσβάσιμων δημοσίων χώρων για την προώθηση διαδρομών αναψυχής».

Προσφορά αρ.24/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για την ετοιμασία μελέτης σύνδεσης του νέου λιμανιού Λεμεσού με διάφορα σημεία της πόλης με την χρήση θαλάσσιων μέσων μεταφοράς».

Προσφορά αρ.25/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών/ τροχοφόρου εκσκαφέα/ καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ανοικτούς χώρους.

Προσφορά αρ.19/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό οικοπέδων και απομάκρυνση αχρήστων από τα οικόπεδα.

Προσφορά αρ.18/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα