Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών/ τροχοφόρου εκσκαφέα/ καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ανοικτούς χώρους.

20-04-2018

Προσφορά αρ.19/2018

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.
Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Απριλίου 2018.